ჩვენ შესახებ

     ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა 2019 წელს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგებისთვის და ასევე კომპანიებისთვის კვალიფიციური სააბონენტო მომსახურების მიწოდების მიზნით.

 

         შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა, სისტემის გაუმჯობესების სტრატეგიის განსაზღვრა და პროაქტიულ ფაზაში გადაყვანის მიღწევა შეუძლებელია პროფესიონალი კადრების გარეშე. ჩვენი ორგანიზაციის განვითარების სწორმა სტრატეგიამ საშვუალება მოგვცა უმოკლეს ვადაში შემოგვეკრიბა საქართველოს ბაზარზე სხვადასხვა სექტორში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებში გამოცდილება მიღებული შრომის უსაფრთხოების პროფესიონალები.

 

         ჩვენ ვეხმარებით ორგანიზაციებს შრომის უსაფრთხოების სისტემის გაჯანსაღებასა და გაუმჯობესებაში, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკები, დაცული იყოს დასაქმებულთა შრომითი უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. შრომის უსაფრთხოების სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, ჩვენ ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კონკრეტულ გეგმას, რაც მოიცავს შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობის შესწავლას, გამოვლენილი შეუსაბამობებიდან გამომდინარე გეგმის შემუშავებას, შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და ყველა სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის მომზადებას, ინსტრუქტაჟების ჩატარების სისტემის ჩამოყალიბებას, შრომის უსაფრთხოების სავალდებულო ტრენინგების გაგმეის გაწერას და ჩატარებას, ინსტრუქტაჟების და ცნობიერების ასამაღლებელ ტრენინგებს ჩატარებას, ავარიულ სიტუაციებზე მოქმედების გეგმის დამუშავებას. ასევე გთავაზობთ საევაკუაციო გეგმების შედგენას, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის დამონტაჟებას და პირველადი საშუალებებით უზრუნველყოფას.

   ჩვენი სერვისები და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტით მომსახურების სააბონენტო სერვისი დაგეხმარებათ შრომის უსაფრთხოების სისტემის ყოველდღიურ ოპერირებაში. საფრთხეების პრევენციულად იდენტიფიცირებასა და რისკების მართვაში. თქვენ შეძლებთ დააკმაყოფილოთ კანონმდებლობის ყველა მოთხოვნა, საწარმოო ტრამვებით გამოწვეული გაცდენების შემცირება, ქონების დაზიანების და სამსახურში უბედური შემთხვევების გამომწვევი ფაქტორების პრევენცია.  აღნიშნული დადებითად იმოქმედებს თქვენი კომპანიის იმიჯსა და მომგებიანობაზე.