შრომის უსაფრთხოების ტრენინგები

ტრენინგი არის საშუალება ამაღლდეს თანამშრომლების ცნობიერების დონე და მოხდეს, დაგეგმილი შრომის უსაფრთხოების სისტემით, იმპლემენტირებადი ახალი პროცესებისა და პროცედურების გაცნობა, რათა მათი საქმიანობა და სისტემის მუშაობა უფრო ეფექტური გახდეს. ორგანიზაციის სფეროსა და საქმიანობის მიზნიდან გამომდინარე ჩვენ შემოგთავაზებთ შესაბამის შრომის უსაფრთხოების ტრენინგებს თქვენი ორგანიზაციისთვის. ტრენინგების ჩატარება შესაძლებელია თქვენსავე სამუშაო ადგილზე. 

 

ჩვენი შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების ინტერაქტიური ხასიათი საშუალებას მისცემს მენეჯერებს და ჯგუფების ხელმძღვანელებს, დროის მცირე მონაკვეთში, შეიძინონ პრაქტიკული ცოდნა და გამოიმუშაონ ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც მათ სჭირდებათ როგორც ყოველდღიურ შრომის უსაფრთხოების სისტემასთან მუშაობის დროს, ისე გარკვეული სპეციფიკური სამუშაოს ჩატარებისას, როგორიცაა შრომის უსაფრთხოების რისკების მართვა.

 

შრომის უსაფრთხოების სიტემის შეფასება

 

ჩვენ გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დანერგვის და გაუმჯობესების სერვისებს,  რაც გამიზნულია თქვენი ორგანიზაციის შრომის უსაფრთხოების სისტემის გასაჯანსაღებლად რომ დაკმაყოფილდეს ყველა საკანონმდებლო მოთხოვნა და თავიდან აირიდოთ საჯარიმო სანქციები.

პირველ რიგში, დიდი ყურადღება უნდა დავუთმოთ ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების ყველაზე კრიტიკულ მიმდინარე პრობლემებს, რადგან თითოეული ასეთი პრობლემის მოუგვარებლობა ნიშნავს შესაძლო ტექნიკურ ინციდენტს ან უბედურ შემთხვევას, ქონებისა თუ ადამიანის დაზიანებას ან სიცოცხლის დაკარგვას. აღსანიშნავია, რომ, გარდა შრომის უსაფრთხოების ორგანული კანონით განსაზღვრული სანქციებისა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევით გამოწვეული ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებისას, მოქმედებს სისხლის სამართლის კოდექსის თავი 31 მითითებული ჯარიმები და თავისუფლების აღკვეთის სანქციები.
 

ჩვენ დაგეხმარებით, დაიცვათ თქვენი ბიზნესი აღნიშნული საფრთხეებისგან. შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა, მისი გაუმჯობესების სტრატეგიის განსაზღვრა და პროაქტიულ ფაზაში გადაყვანის მიღწევა შეუძლებელია პროფესიონალი კადრების  გარეშე. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების მომსახურებას რომლებსაც გამოცდილება აქვთ მიღბული არამარტო საქართველოში არამედ საერთაშორისო და ინტერნაციონალურ ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის და მართვის კუთხით.

 

 
შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა

ხშირ შემთხვევაში, მენეჯმენტის ნებასა და პასუხისმგებლობის სრულფასოვან გააზრებაზე დამოკიდებულია კომპანიის შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სწორი მიმართულებით განვითარება. რის გამოც აუცილებელია მენეჯმენტის ექსპერტული კონსალტინგი და შრომის უსაფრთხოების სისტემის გამართული მუშაობის უპირატესობების გაზიარება. ხშირ შემთხვევაში, ეფექტურია ინდივიდუალური კონსულტაცია და ტრენინგის ჩატარება, რასაც ჩვენი კომპანია გთავაზობთ თქვენი სურვილისამებრ შერჩეულ დროსა და ადგილზე. შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი უნდა შეიქმნას მენეჯმენტის ჩართულობით და ის უნდა იყოს მენეჯმენტის მხრიდან გააზრებული დოკუმენტი რომელსაც ცხოვრებაში გაატარებს.

 

 

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა

 შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვისას გასათვალისწინებელია ორგანიზაციის მუშაობის სპეციფიკა, სტუქტურა, კომპეტენცია და პასუხისმგელობა, სამუშაო პირობები, დასვენების განრიგი, ტრენინგის ჩატარება და ინსტრუქციების შესრულების პრაქტიკა, ორგანიზაციული კულტურა და ამა თუ იმ რგოლს შორის ინტერესთა კონფლიქტი.

შრომის უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებისა და გამართულად მუშაობისთვის, ფუნქციონალური მოვალეობები კომპანიაში ისე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, რომ გამოირიცხოს მისკომუნიკაცია და კონფლიქტი სტრუქტურულ დანაყოფებში. სისტემის დანერგვისას თუ განვითარების დაწყებამდე აუცილებელია ორგანიზაციის პროცესების, პროცედურების და არსებული მდგომარეობის შესწავლა და ბაზისური მდგომარეობის ანალიზი  (Gap Analysis), შემდგომ კი გრძელვადიანი განვითარების გეგმის შედგენა.

 

მუდმივი ჩართულობის რეჟიმში ჩვენი სპეციალისტები დაგეხმარებიან აღნიშნულის მოწესრიგებაში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით შრომის უსაფრთხოების შიდა კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებაში, რათა თავიდან ავიცილოთ ისეთი სახის შეცდომები და პრობლემები, რომლებიც საფრთხეს შეუქმნის კომპანიის  უსაფრთხოების სისტემის მართებულ და მდგრად განვითარებას.

 
​​ორგანიზაციული სტრუქტურა & ფუნქცია-მოვალეობები

შრომის უსაფრთხოების სისტემის სტრუქტურა და სუბორდინაცია  ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია ეფექტური მენეჯმენტის განსახორციელებლად. აღნიშნული კუთხით აუცილებელია, შეიქმნას ერთიანი სისტემა (ფუნქცია-მოვალეობათა ერთობლიობა). თითოეულ თანამშრომელს უნდა განესაზღვროს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მოვალეობა.

 

 
შრომის უსაფრთხოების რისკების მართვა

საფრთხეების იდენტიფიცირება, ანალიზი, შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა არის შრომის უსაფრთხოების დაცვის მთავარი პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს ღონისძიებათა ერთობლიობას, რათა სწორად და დროულად მოხდეს რისკების მართვა.

საფრთხეების მუდმივი იდენტიფიცირება, ანალიზი, შეფასება და მოქმედება აუცილებელია, რათა თავიდან იქნას აცილებული შესაძლო ინციდენტები, ქონების თუ ჯანმრთელობის დაზიანება, ჯარიმები, საურავები და სხვა სანქციები. ძალზედ მნიშვნელოვანია უსაფრთხოებასთან მიმართებაში გადაწყვეტილებების მიღების მკაცრად განსაზღვრული წესების შემუშავება და ეფექტური გზის გამონახვა საფრთხის იდენტიფიცირების და ანალიზის, უსაფრთხოების ინფორმაციის გაცვლის, დავალებების გაცემა-მიღების, ასევე ინსტრუქტაჟის ჩატარების თუ სამუშაოების ზედამხედველობის სწორი განხორციელებისათვის.

 
ორგანიზაციული კულტურა

შრომის უსაფრთხოების დაცვის სისტემის ჩამოყალიბების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, ორგანიზაციის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მხრიდან, უსაფრთხოების ლიდერობის მაგალითი, პროცედურების დაცვა და წახალისება. სისტემის პროცესების და პროცედურების გამართული ფუნქციონირება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვნად აღიქმება ის მენეჯმენტის მიერ. უსაფრთხოების კულტურის ჩამოყალიბება იწყება ხელმძღვანელი პირების საქმისადმი დამოკიდებულებით და პირადი მაგალითით. 

სერვისები