ხშირად დასმული კითხვები

 

 

იხილეთ პასუხები ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებზე.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ მოგვწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე.

 

რა ზომის კომპანიას ესაჭიროება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი?

შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად: დამსაქმებელს, რომელსაც 20 ან ნაკლები დასაქმებული ჰყავს, შეუძლია პირადად შეასრულოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროფესიული მოვალეობები იმ პირობით, რომ მას გავლილი აქვს აკრედიტებული პროგრამა. თუ დამსაქმებელს 20-დან 100-მდე დასაქმებული ჰყავს, იგი ვალდებულია დანიშნოს არანაკლებ 1 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, ხოლო 100 ან მეტი დასაქმებულის ყოლის შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია შექმნას შრომის უსაფრთხოების სამსახური არანაკლებ 2 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტით.

 

 

შემიძლია თუ არა რომ მოვიწვიო შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი /ორგანიზაცია?

თუ საწარმოს სიდიდის, დასაქმებულთა რაოდენობის, სამუშაო პირობების, საფრთხის ხარისხის, ხასიათისა და სტრუქტურის და შესაბამისი რისკების გათვალისწინებით დამსაქმებელს არ ჰყავს სათანადო რაოდენობის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, დამსაქმებელი ვალდებულია მოიწვიოს აღნიშნული დარგის სპეციალისტები/ორგანიზაციები.

რა სახის კანონთან შეუსაბამობებს აწყდებით ყველაზე ხშირად ორგანიზაციებში?

ყველაზე ხშირად კომპანიებს არ აქვთ: დადოკუმენტირებული შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა, შრომის უსაფრთხოების თანამდებობრივი ინსტრუქციები, ინსტრუქტაჟების და სხვა სავალდებულო ჟურნალები, არ ხორცლიედება საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკის შეფასება, პერსონალს არ აქვს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, არ არსებობს ტრენინგების გეგმა, არ მოწმდება ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გამართულობა, არ არის საევაკუაციო გეგმები, არ არის ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა...

როგორ დავიწყოთ შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა?

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა არის კომპლექსური პროცესი და მოითხოვს ორგანიზაციის სპეციფიკის შესწავლას, სისტემის დანერგვის გეგმის შემუშავებას და დანერგვას. გეგმის შედგენამდე აუცილებელია განისაზღვროს ორგანიზაციის ბაზისური, საწყისი  მდგომარეობა, რის საფუძველზეც უნდა შემუშავდეს სისტემის დანერგვის გეგმა. აღნიშნული მომსახურების მისაღებად დაგვიკავშირდით: 599 708 335 / info@oshacademy.ge.

 

 

images (2).jfif