ევაკუაციის დაგეგმვა და ორგანიზება

ტრენინგი განკუთვნილია მმართველი რგოლისთვის

მსმენელების მაქსიმალური რაოდებიბა ერთ ჯგუფში: 20 მსმენელი.

 

ტრენინგის განხორციელების ადგილმდებარეობა: დამქირაბებელის ტერიტორია ან უსაფრთხოების აკადემიის სატრენინგო არეალი.

 

ტრენინგ-კურსის დროს გამოყოფილი ტრენერთა რაოდენობა: 2 ტრენერი

 

მოდულების აღწერილობა:

მოდული N1. სახანძრო კოორდინატორების როლი, ფუნქცია და მოვალეობები ევაკუაციის განხორციელებისას:

3.1 შესავალი

3.2 ვინ არის სახანძრო კოორდინატორი

3.3 სახანძრო კოორდინატორის მოვალეობები

3.4 პროფილაქტიკური საქმიანობა
3.5 რეაქტიული საქმიანობა საგანგებო სიტუაციების დროს
3.6 კოორდინატორის მიერ ინსპექციების ჩატარება
3.7 კოორდინატორის მოქმედებები განგაშის დროს
3.8 სახანძრო კოორდინატორის მოქმედებების კოორდინაცია
3.9 კოორდინატორის მოქმედებები განგაშის შემდეგ
3.10 ტესტი N#3

3.11 შეჯამება

 

 

მოდული N2. ევაკუაციის ვარჯიშების დაგეგმვა და ორგანიზება:

4.1 შესავალი 

4.2 საევაკუაციო სწავლებების მიზანი

4.3 ევაკუაციის ორგანიზებაზე პასუხიმგებელი პირები

4.4 ევაკუაციაზე პასუხიმგებელი პირების მოქმედებები:
   ა) საევაკუაციო ვარჯიშების ჩატარებამდე
   ბ) უშუალოდ ვარჯიშების ჩატარების წინ
   გ) ვარჯიშების ჩატარების განმავლობაში
   დ) ვარჯიშების ჩატარების შემდგომ
4.5 დამკვირვებელი საევაკუაციო ვარჯიშებზე
4.6 ჩატარებული ვარჯიშის შეფასების კრიტერიუმები
4.7 შეჯამება

 

მოდული N3. პრაქტიკული ვარჯიში დაგეგმვა, ორგანიზება და შესრულებაში:

5.1 ორგანიზაში თანამდებობრივი მოვალეობების გნაწილება მართვის სტრუქტურის მიხედვით
5.2 დაგეგმვა 
5.3 ორგანიზება და სავარჯიშოს შესრულება
5.4 დამკვირვებლის მოხსენება
5.5 ჯგუფური მუშაობის შეფასება

 

 

ტრენინგ-კურსის შეჯამება, შეფასება და სერთიფიცირება:

კურსის დასრულებისას გაიცემა OSHA Georgia-ს და Safety Academia-ს ორენოვანი სერთიფიკატი. სერთიფიკატების გადაცემის შემდეგ მოხდება კურსი დასრულების ჯგუფური ფოტოს გადაღება.

 

ტრენერები:

ბატონი ალბერტ რეკვავა,

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის ასოციაციის სახანძრო უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარე.

სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტორი, უმაღლესი სპეციალური განათლებით, კვალიფიკაციით-ხანძარსაწინააღმედეგო უსაფრთხოების ინჟინერი. 40 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილებით.

ბატონი გია ივანიშვილი,

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის ასოციაციის ვიცე პრეზიდენტი,

შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის (OHSAS18001-ის მიხედვით) აუდიტორი და ტრენერი, სახანძრო და შრომის უსაფრთხოების აუდიტების და ტრენინგების წარმოების პრაქტიკული გამოცდილეიბით. 38 წლიანი სამუშაო სტაჟით მათ შორის 10 წელი საზღვარგარეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში.

 

ბატონი ალექს ჩადუნელი,

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის ასოციაციის სახანძრო უსაფრთხოების ექსპერტი.

სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტორი, მეხანძრედ და სახანძრო უსაფრთხოების ინსტრუქტორად 16 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილებით მათ შორის 7 წელი საზღვარგარეთ  საერთაშორისო კორპორაციებში.

 

ტრენინგის ჩატარების ადგილმდებარეობა: დამკვეთის ტერიტორია ან უსაფრთხოების აკადემიის ტრენინგ ცენტრი.


ჯგუფში დამსწრეების მინიმალური რაოდენობა: 10 დამსწრე      

                                

ჯგუფური დასწრების შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება. დეტალებისთვის გთხოვთ მოგვწეროთ ტრენინგის მსურველთა რაოდენობა, დრო და ჩატარების სასურველი ადგილი ელ-ფოსტაზე: training@safetyacademia.com

 

კურსის საფასური მოიცავს:

OSHA Georgia-ს და Safety Academia-ს ორენოვანი სერთიფიკატს, დამსწრეების გადასაცემ სახანძრო უსაფრთხოების კითხვარებს და სხვა სატრენინგო დოკუმენტაციას და ტრენინგის სახარჯ მასალას.

 

დამსწრეების გავარების მოწოდება უნდა მოხდეს წინასწარ (ინგლისურ და ქართულ ენაზე).

 

 

 

ტრენინგის ჩატარების ადგილმდებარეობა: დამკვეთის ტერიტორია ან უსაფრთხოების აკადემიის სატრენინგო არეალი.


 

 

​​ტრენინგი საშუალებას აძლევს დამსწრეებს:

  • მიიღონ ცოდნა ევაკუაციის განხორციელების პროცესზე და გაეცნონ რა საფრთხეები არსებობს ევაკუაციის განხორცილებისას.

  • შეისწავლონ თუ რა მოვალეობები აქვს პერსონალს, სახანძრო კოორდინატორებს და მენეჯმენტს ევაკუაციის პროცესის მომზადებისთვის და მის მიმდინარეობისას.

  • ჩამოაყალიბონ უსაფრთხო ევაკუაციის განხორციელების ერთიანი ხედვა.

  • გაიუმჯობესონ ევაკუაციების სავარჯიშოების დაგეგმვის და განხორციელების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.

​ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 აკადემიური საათი

  • 2 საათი თეორიული ლექცია დაგეგმვა და ორგანიზებაში.

  • 2 საათი პრაქტიკული მეცადინეობა

ტრენინგი შედგება 3  მოდულისგან:

  • N1. სახანძრო კოორდინატორების როლი, ფუნქცია და მოვალეობები ევაკუაციის განხორციელებისას

  • N2. ევაკუაციის ვარჯიშების დაგეგმვა და ორგანიზება

  • N3. პრაქტიკული ვარჯიში დაგეგმვა, ორგანიზება და შესრულებაში

​კურსი შეიძლება სპეციალურად  იყოს მორგებული:

  • სასტუმროების, სავადმყოფოების, სავაჭრო ქსელების და სასწავლო დაწესებულებების ობიექტებისთვის.