ჩვენ დაგეხმარებით სახანძრო და შრომის უსაფრთხოების სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის, სპეციალური ინტრუქციების და იმ საბაზისო დოკუმენტაციის პაკეტის მომზადებაში, რომელიც სავალდებულოა და მოითხოვება კანონმდებლობის და სტანდარტების მიხედვით.

შრომის უსაფრთხოების წესდებისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შედგენა აუცილებელია ნებისმიერი მცირე თუ მსხვილი ორგანიზაციისთვის. მნიშვნელოვანია, ყველა თანამდებობის პირს თუ თანამშრომელს განსაზღვრული და დოკუმენტირებული ჰქონდეს მისთვის მინიჭებული უფლებებისა და მოვალეობების ჩამონათვალი. 

 

ჩვენი ექსპერტები დაგეხმარებიან არსებული დოკუმენტაციის რევიზიისა და აღმოჩენილი შეუსაბამობების გამოსწორებაში.

დოკუმენტაციის შედგენის განფასების ჩამოსაყალიბებლად საჭიროა შეუკვეთოთ ექსპერტის ვიზიტი რომელიც ადგილზე განსაზღვრავს სამუშაოს მოცულობას.

 

ექსპერტის ვიზიტი ფასიანია:

თბილისის მაშტაბით შეადგენს 150 ლარს

რეგიონებში 190 ლარს (ასევე ტრანსპორტირების 0,60 თეთრი კილომეტრზე).

ტელ: +995 577 044 800

   შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემური პროცესებისა და პროცედურების იმპლემენტაციის და კონტროლისთვის აუცილებელია მმართველობითი დოკუმენტაციის შექმნა.

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების კანონის შესაბამისად დამსაქმებელი ვალდებულია "ფუნქციების განაწილების საფუძველზე წერილობით განსაზღვროს შრომის უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა"

დოკუმენტაცია

შრომის უსაფრთხოების სააბონენტო მომსახურების განფასების მისაღებად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ქვემოთ მითითებულ ვებ-გვერდზე: